Авторство: Дулуман Е.

Футурологія


02.05.2009 Философия/История

Дулуман Є.К.
 
Футурологія  
як філософське осягнення майбутнього.
(План-конспект лекції)
[Тема “Футурология» является органической составной частью раздела философского курса «Философская социология» («Философия общественной жизни человека»). Этот раздел излагается во всех вузовских учебниках по философии, куда мы и отсылаем студентов для самостоятельного усвоения учебного материала. Но в ученибниках не излагается в достаточной полноте проблема Футурологии, своё приближенное решение которой мы попытались дать в отдельной лекции, план-конспект которой излагается ниже.
Этому изложение мы предпосылаем программу учебного раздела «Философия общественной жизни человека».
ПРОГРАММА:
  Философия общественной жизни.
Место взглядов на общество в мировоззрении и в истории философской мысли. От взглядов мифологических - до научных концепций про идеальное общество. Религиозные представления и мифы о сущности общества.  Специфика философских взглядов на общество. Общество как предмет комплекса наук. Становление социологии как философской концепции и обществоведческой науки. Социология и социологические науки.
Общество как часть природы и выделение из природы. Биологические и духовные факторы и  их функции в общественно жизни. Современные концепции антропосоциогенезу. Проблемы логического определения общества. Структура общества.
Философия истории. Античная историософия: натурализм линейный и круговой; энтелехия и финализм. Историософия периода Средневековья: теоцентризм и финализм. Антропоцентризм, объективизм (Джамбатисто Вико), волюнтаризм (Макиавелли) историософия эпохи Возрождения. Идеи природного процесса в историческом процессе.  Философия истории Гегеля. Эволюционная история культуры (Э. Тейлор, Г.Спенсер, Л.Морган). Проблемы "конца истории": эпохи регионов и этносов (Шпенглер, национал-фашизм, Гумилёв, американизм); обречённость и исчерпанность исторического прогресса. Способ производства материальных благ как фактор исторического прогресса и материальны2й  показатель уровня прогресса.
Движущие силы диалектики развития общества. Материальное производство, его составные части и роль в обществе. Производительные силы, производственные отношения и способ производства. Духовные факторы развития общества. Закономерности развития общества.  Социально-экономические формации.  Человек в процессе развития общества и сменах социально-экономических формаций.
Концепции идеального общества в истории философской мысли. Причины поисков та изменения идеалов общественной жизни. Уровень гармонии природы общества с природой человека. Религиозные концепции о рае, нирване, небесное царство, царство божье на земле.  Идеалы частнособственнических и коллективистских обществ. Крах идеалов общественной жизни. Общество  развитого капитализма и американский способ жизни. Коммунизм: концепция и идеалы. Идеальное общество - это общество, природа которого согласована  с природой человека и разрешает ему прожить  осмысленную жизнь. Политика как способ приблизить реальное общество до общества идеального. Плюрализм социальных идеалов.]
 
1.Вступ. Важливість знань про майбутнє для людини.
Всесвіт згідно притаманним йому законам постійності (постійності матерії та співвідношення її перетворень, законом ентропії гравітації, постійності швидкості світла, сильних і слабких взаємодій на рівні мікроелементів, парності частинок тощо) знаходиться в постійному русі, постійно змінюється. Законам цих змін підлягає і людина.
Всесвіт, в якому ми живемо – не вічний. Вік його існування можна виміряти часом. Час існування нашого Всесвіту вимірюється віком в 20 мільярдів років. За розрахунками вчених наш Всесвіт буде існувати ще не менше 15-18 мільярдів років. За нашою людською міркою Всесвіт можна вважати вічним. Якщо існування Всесвіту прирівняти до одного року, то життя людини за своїх сто земних років можна прирівняти до 0,003 (тритисячної долі) секунди. З точку зору такого порівняння величезним перебільшенням звучать слова Блеза Паскаля: „Людина – це стеблинка, яку гойдає вітер” (Человек – это стебелек, колеблемый ветром).
 
Але по другим параметрам ми перевершуємо природу. Ми, як і Всесвіт – вічні. Ми живемо в сучасному, знаємо минуле, але прагнемо в майбутнє. Майбутнє для людини важливіше не лише минулого, а й сучасного. Нормальна людина завжди готова жертвувати сучасним заради майбутнього; приносити сучасне в жертву майбутньому.
Ми живемо заради майбутнього.  До певної міри знаємо своє майбутнє. Прагнемо знати його деталі хоча б в загальному, загальнолюдському значенні....
Знання свого майбутнього,  майбутнього суспільства і природи – нагальна потреба людини.
Звідсіль  пророцтва, ворожіння, концепції минулого.
 
2.Найдавніші концепції минулого і рецидиви цих концепцій в сучасному  світі 
 
I. Циклічний
Гесіод: світ з хаосу... Проходить етапі: Золотий ( в раю) срібний, бронзовий і залізний. Геракліт давав циклу 36.000 років. Фома Аквінський цю концепцію уподібнював собаці, яка ловить свій світ. В філософсько-містичній літературі цей цикл  зображували у вигляді змії, що проковтує свій хвіст.
Історія стародавнього світу наштовхувала на циклічний розвиток історії людства. Єгипет – Асірія (Ашурбанипал  - 722 Самарія) – Вавилон (Навуходоносор 586) – Персія – (536) – Олександр Македонський  ... Рим  - Халіфат –  Імперія Карла великого - Священна римська імперія (962 – германської нації з 15 століття - 1648 – Весфальский мир і 1806 – Наполеон).
 
II. Фіналістський - Лінійний.
В Біблії есхатологічний розвиток: від створення – раю з юдолі земної – небесне царство. Апокаліпсис.  Достоєвський  (   ) і Соловйов („Три розговори”).
 
 
ІІІ. Лінійний - прогресивний
З часів Відродження і просвітництва – розвиток лінійний: „все вперед – і вище, все вперед і – вище” (Горький). Соціальні утопії Томаса Мора, Томазо Кампанелли, Франсуа Рабле,Чернишевський. Лінійний писав майбутнє за рисами і тенденціями минулого. Але виявилося, що ми їдемо в машині часу, яка без гальмів і без зупинки, з геть заляпаними передніми вікнами, - бачимо лише через заднє вікно те, що вже проїхали.
До лінійного можна віднести і започатковану німецьким філософом і богословом Ясперсом концепцію про осьовий час («Осевое время»). Осьовий час сам Ясперс відносив до 8 – 6 століття до нашої ери, до часу появи іудаїзму, а вдруге -  до появи християнства. Зараз аргументовано проглядаэться шість осьових періодів протягом всього часу існування Homo Sapiens sapiens, коли людство переживало, з одного боку, катастрофи (зменшення кількості населення і загрози зникнення людства), а з другого -  закладало початок і основи новому етапу розвитку свого розвитку:  І. 20 – 40 тисяч років тому назад до часу появи появи і боротьби за виживання Homo Sapiens (вижило до 5 – 8 тисяч чоловік); ІІ. 12 -14 тисяч років тому назад  - перехід від збирання їжі та полювання до приручення тварин і землеробства (вижило до 2-3 тисяч чоловік); ІІІ. 8 – 6 століття до нашої ери (формування філософії та трьох типів світових культур); IV. 12 -15 століття нашої ери – Культуршок,  що виявив себе в катастрофічних військових зіткненнях та в небаченому духовному потрясінні; V. 18-19 століття – Науково технічна революція та її соціальні наслідки;  . Кінець 20 – початок 21 століття – початок глобальної катастрофи.
Марксистка теорія майбутнього: через колючки до зірок (Per aspera ad astra). Революція. П’ятирічки. Соціалізм – Комунізм. Закінчиться передісторія...
Гуманистический манифест  1933, 200, 2002 годов. За Планетарное сообщество и планетарный гуманизм.
 
 
 
ІV. Кінцево-спіральний
Після Першої світової війни відроджуються футуристичні  цикли розвитку в праці Шпенглер «Закат Європи». Його ідеї розвивав   Сорокін, Гумільов. Але ці цикли поширювалися не на увесь світ, а на регіони і культури...

По теории Л. Н. Гумилева, в своем развитии этнос проходит несколько стадий, на каждой из которых свои "лозунги момента". Рождение этноса "Надо исправить мир, ибо он плох". Подъем "Будь тем, кем ты должен быть". Вершина "Будь самим собой". Надлом "Только не так, как было". Переход в инерционную фазу "Дайте же жить, гады!". Обскурация "Да когда же это кончится!!!".

Другими словами, за 20 постсовковых лет мы, как будто бы, из молодого этноса превратились в дряхлых стариков. Но, по Гумилевской схеме, это еще не конец. Падение может продолжаться. Мы переходим  к «Мемориальной фазе» императивом которой является: "А ведь не все еще погибло!". Мемориальная - "Вспомним, как было прекрасно". Вырождение - "А нам ничего не надо" «После нас хоть потоп, хоть Армагеддон!».
 
Уэльса «Машина времени». Оруэлл «1984».  Гитлер «Моя борьба». Манифесты: Коммунистический. Гуманистический, Феминистический… христианский, исламский…. И другие «Манифесты». Олдос Гекслі  «Чудний новий світ»
 
 
 
3. Науковий підхід до майбутнього. Футурологія.
Після першої світової війни умови призвели до розуміння культурного потрясіння.  Його вперше зафіксував у 1922 році англійський соціолог Осборн ”Культурний шок”.  Цей твір надихнув Алвина Тоффлера на твір „Футуршок”,  про що нижче.
З часом соціологічні дослідження дали можливість спробувати вирішення проблеми поставити на наукові основи...
В 1943 році німецький вчений (соціолог) О. Флехтхейм  вводить термін „Футурологія” для визначенні нової соціологічної науки...
Автор термина "футурология" - Флехтхейм - предложил свой вариант выхода из кризиса, основанный на циклическом понимании истории. По мнению немецкого ученого необходимо отказаться от концепции линейной истории. Своим идейным предшественником Флехтхейм называет Шпенглера, который рассматривал историю как совокупность замкнутых в себе культур, проходящих цикл рождения, расцвета и смерти. Флехтхейм видит перспективы футурологии в продолжении изучения "горизонтальных явлений" таких культур. Он отказывается от однобоких прогрессистских концепций исторического развития.
Многие полагают, что история не терпит сослагательного наклонения. Подобная формулировка предполагает навечно зафиксированный событийный ряд. На первый взгляд кажется, что, уподобив футурологию истории, истории будущего, мы должны будем отказать ей в праве на существование. Ведь смысл науки о будущем как раз заключен в сослагательности, в вариациях возможного. Однако никакого противоречия нет, если понимать прогноз не в качестве предположения, а в качестве силы, влияющей на становление будущего. Рационально обоснованный анализ грядущего закладывает ориентиры для субъектов исторического процесса. История и футурология смыкаются в знаменитой теореме Томаса - "если человек определяет обстоятельства как действительные, они становятся действительными в своих последствиях".
История современного мира находится под влиянием футурологии линейного движения времени. Сохранению этого положения способствует аналогичная традиция в философии истории. Данное статус-кво невозможно нарушить, не поколебав прогрессистского толкования развития человечества. Для того чтобы получить качественно большее разнообразие футурологических построений, необходимо выдвинуть альтернативы существующей философии истории.

Britannica – Futurology:
The field was brought to wide popular attention in 1972 when Dennis Meadows and colleagues at the Massachusetts Institute of Technology published The Limits to Growth, based on a study commissioned by the Club of Rome, an international assembly of business leaders. This report focused on hypotheses derived from a computer model of the interaction of various global socioeconomic trends; it projected a Malthusian vision in which the collapse of world order would result if population growth, industrial expansion, and increased pollution, combined with insufficient food production and the depletion of natural resources, were to continue at current rates. To offset these trends, the report called for “a Copernican revolution of the mind,” to reevaluate the belief in endless growth and the tacit acceptance of wastefulness. Besides zero population growth and a leveling-off of industrial production, the report also recommended increased pollution control, the recycling of materials, the manufacture of more durable and repairable goods, and a shift from consumer goods to a more service-oriented economy. The U.S. government-commissioned Global 2000 Report to the President (1981) reiterated many of these concerns._
Other notable basic works in futurology include Future Shock (1970) by Alvin Toffler, The Coming of Post-Industrial Society (1973) by Daniel Bell, The Fate of the Earth (1982) by Jonathan Schell, and The Green Machines (1986) by Nigel Calder._
 
На данный момент цивилизацию можно представить в виде машины, которая несётся по гористой местности, где полно опасностей. Фары горят слабо, лобовое стекло залеплено грязью, мы, сидящие в машине, видим окрестности только через заднее стекло, т.е. только то, что они уже проехали, уже оставили позади. Наша первостепенная задача в этой ситуации - очистить от грязи лобовое стекло и увидеть то, что нас ожидает впереди ..."
Затем Джорди Серра подробно расмотрел основные методы, используемые при исследовании будущего, выделив среди них три основных группы :
  • методы, основанные на преемственности между настоящим и будущим; 
  • методы, использующие обратное построение (из будущего в прошлое;
  • методы проектирования будущего (используя воображение и интуицию).

Розробниками теорії футурології стали американські соціологи У. Ростоу (було аграрне, до ньютонівське, суспільство потім індустріальне...  наступить постіндустріальне... Оптиміст.) То же  Даніїл  Белл   продовжив – інформаційне.
Роботи : Future Shock (1970) by Alvin Toffler, The Coming of Post-Industrial Society (1973) by Daniel Bell, The Fate of the Earth (1982) by Jonathan Schell, and The Green Machines (1986) by Nigel Calder._
Хантингтон – війна культур. Визнані культури: християнська, мусульманська, індійська, китайська... Але поділ культур різний зараз, вважають, існує 7 типів культур:
 
1.Західна (в трьох варіантах: католицька, протестантська і православна)
2.ісламська 
3.китайська 
4.японська 
5.індійська 
6.африканська
7.російська.
 
 
Илья Пригожин. ДЕТЕРМИНИЗМА НЕТ НИ В ОБЩЕСТВЕ, НИ В ПРИРОДЕ (2000)
Френсис Фукуяма. КОНЕЦ ИСТОРИИ? (1992)  Прогресс и увеличение благосостояния определяет культура, привычки, а не идеология марксизма… Либерализм повсеместный означает конец истории. Либерализм обеспечивает права личности, а демократия означает управление по поручению народа. История закончилась, но не по-марксистски.  ((( Ошибся Фукуяма. Америка воюет несправедливо… История движется по марксистскому проспекту.)))
Я не буду повторять историческое введение к курсу социологии. Посмотрим на будущее по-философски.  Отправимся от природы человека:
Биологическая природа .  В чем смысл?
Будут улучшена. Ницше. Фантасты. Появится Homo superior. (По проспекту Питер Шварц, Питер Лейден. ВЕЛИКИЙ ПОДЪЕМ: ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО, 1980-2020. Часть  первая и вторая). Трансгуманизм.
Но генетическое засорение. Скажем, в средневековой Европе из десяти родившихся детей в среднем только двое давали потомство в следующем поколении, т.е. до 80% «биологического материала» выбраковывались! Теперь мы считаем детскую смертность промилле, что является величайшим успехом гуманистической цивилизации. Вместе с тем блокирование естественного отбора ведет, с одной стороны, к накоплению генетического груза: каждое поколение становится биологически хуже предыдущего, менее жизнеспособным и более зависимым от искусственной среды.
С другой стороны, оно стимулировало небывалый демографический взрыв, к которому человечество оказалось не готово.
Борьба за выживание…  А поэтому, нужно в глобальном масштабе обеспечить биологическое благосостояние человечества. Надо оставить на земле от 50 до 500 миллионов человек. Не засорять генетически. Не ослаблять биологически…. Оставить при нем все биологические, от животного мира, устремления и потребности.
Как социальное общество.  В Чем смысл?
Усовершенствовать. Построить по законам  истины, добра, красоты и справедливости…22 смысложизненных идеала. Воспитывать, воспитывать и воспитывать.
Мы едем вперед… Наша машина времени без остановки мотора, по колдобинам и над безднами. Мы от страха или под влиянием других чувств хватаемся за руль и не знаем, куда направим машину. А видим только назад и чувствует только сиюминутное состояние: трясет, едем с наслаждением…
Мировая экономика требует все большего количества сырья. Но при этом происходит резкое размежевание стран по его потреблению. Так, если в США в 1991 г. на каждого человека приходилось 2613 кг нефти, то в Индии -62 кг, Эфиопии - 14 кг, а в Заире - лишь 10 кг. Примерно так же обстоит дело и с другими видами сырья. Если бы развивающиеся страны попытались приблизиться к существующему в США экономическому уровню, то добычу разных видов сырья пришлось бы увеличить в 75-250 раз. А это означает, что «в ближайшие два десятилетия природные ресурсы Земли могут быть полностью исчерпаны", утверждает директор Института социально-политических исследований РАН академик Г. В. Осипов.
Там же: "С одной стороны, богатая часть населения (15 %) потребляет более трети питательных веществ и более половины энергии, вырабатываемой на Земле. С другой стороны, четверть населения Земли, по крайней мере, в определенные сезоны года, голодает. Более одной трети живет в странах, где детская смертность выше, чем 1 из 10", пишет редактор журнала "Environment" У. К. Кларк.  От голода ежегодно умирает 50 млн. детей возраста до 5 лет.


В недавно вышедшей книге "Земля на чаше весов" бывший вице-президент США, лауреат Нобелевской            премии  Альберт. Гор высказывает мнение о тупике, в который завела американское общество "рыночно-потребительская цивилизация", подводящая сейчас всю планету к опасной черте.
Как существо духовное…  В чем смысл?
Пусть проявит все свои таланты.. Живет счастливо…. Будет ли?
"Информация перестала являться товаром. Товаром теперь является сервис по предоставлению той информации, которая еще несколько лет назад являлась товаром".
 
Самьюэль Хантингтон писал, что для преодоления войны цивилизаций нужна Цивилизация Цивилизаций.
Из статьи Курдюмова:  Бывший премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд, возглавлявшая Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию, пишет:"Главной причиной и главным проявлением глобальных проблем окружающей среды является бедность».

 Синергетический поход.

Создается впечатление, что человечество в шестидесятые годы неверно прошло точку бифуркации. Оно не изменило вовремя императивов развития. Общие цели и стабильное будущее оказались принесены в жертву сиюминутным политическим выгодам и предрассудкам ушедшей эпохи.

Обратим внимание на слова Нобелевского лауреата, либерально-демократического политика Фридриха Августа Хайека о том, что «мы не должны особенно заботиться о следующих поколениях, поскольку последние не могут позаботиться о нас». Самое удивительное, что многие люди действительно так думают.
Крупнейший американский специалист по нанотехнологиям Б. Джой недавно опубликовал статью, где очень убедительно доказывает, что если ХХ век был веком оружия массового поражения, то теперь человечество ожидает век знаний массового поражения.
…развитие технологий повышает внешнюю устойчивость социума, но при этом его внутренняя устойчивость снижается: состояние мировой цивилизации все более зависит от индивидуальных действий, увеличивается глобальная роль «дурака».
 

При наличной скорости процессов и ожидаемых (при линейной экстраполяции) обострениях планетарная цивилизация к середине ХХІ века должна рухнуть. Чтобы этого не произошло, потребуются настолько коренных и психологически болезненных перестроек материальных, организационных и ментальных оснований, что большой вопрос, сможет ли человечество их осуществить и примириться с ними.

 
Литература к изучению темы:
Учебники по социологии.
Темы по социологии в учебниках по философии.
Олдос Гексли. О, дивный новый мир!
Винер Н. Кибернетика и общество Скачать (189Kb) 1954
С. Лем Сумма технологии Скачать (465Kb) 1964
Э. Тоффлер Шок будущего Скачать (461Kb) 1970
А. Печчеи Человеческие качества Скачать (253Kb) 1970
Э. Тоффлер Третья волна Скачать (415Kb) 1980
K. Эрик Дрекслер МАШИНЫ СОЗДАНИЯ
Грядущая эра нанотехнологии Скачать (271Kb) 1986
Ф. Фукуяма Конец истории и последний человек.Скачать (385Kb) 1992
Э. Тоффлер Метаморфозы власти Скачать (538Kb) 1990
Н.Н.Моисеев Судьба цивилизации. Путь Разума Скачать (485Kb) 1998
Ф. Фукуяма Великий разрыв Скачать (900Kb) 1999
Билл Джой. Почему мы не нужны будущему Скачать (71Kb) 2000
И.В. Бестужев-Лада Социальное прогнозирование. Курс лекцій. [Скачать всю книгу (331Kb)] 2002

Посмотреть и оставить отзывы (2)


Последние публикации на сопряженные темы

  • С заутрени на парашу
  • Еврейская старина по Второзаконнику
  • История по  Священнику
  • Были ли церковные гонения в СССР?
  • Гибель империи: Российский урок и наглая ложь архимандрита Тихона (Шевкунова)

    Пришествий на страницу: 3878